Zásady ochrany osobních údajů


GDPR neboli General Data Protection Regulation je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“). Uvedené Nařízení bude od 25.května 2018 přímo účinné na celém území EU. V ČR bude tyto zásady upravovat a řídit příslušný adaptační zákon.

Aby náš e-shop mohl dobře fungovat, musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je - Kamil Nečil ,IČ: 412 93 827, se sídlem Obvodová 2,Ústí nad Labem, 400-07, telefon: 605 979799, e-mail: filateliegringr@seznam.cz ,dále jen prodejce.

1.1 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: vyřízení objednávky a řešení případných reklamací.

1.2 Pro odesílání objednávek a zajištění efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme (ukládáme) vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.

1.3 Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu provozu našeho obchodu (objednávky,objednávek) s Vámi.

1.4 Přístup k osobním údajům má pouze Kamil Nečil, případně externí spolupracovníci, tyto údaje smí používat pouze v souvislosti s plněním smlouvy, tedy vyřizování objednávek a případných reklamací. V žádném případě tato data neopouští pracoviště firmy.

1.5 Data získaná v souvislosti se správou a údržbou obchodu uchováváme na fyzických nosičích a datovém úložišti firmy a není k nim umožněn přístup jiným osobám.

1.6 Každý zákazník našeho e-shopu má právo kdykoliv požádat o nevratné smazání jeho objednávek na http://www.filatelie-gringr.cz/

1.7 Nejmenujeme pověřence pro zpracování osobních údajů, neboť nejsme orgán veřejné moci či veřejný subjekt; naší hlavní činností nejsou operace zpracování osobních údajů, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; naše hlavní činnost nespočívá v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

1.8 Nevedeme záznamy o činnostech zpracování, neboť nezaměstnáváme žádné zaměstnance. Dále naše zpracování osobních údajů nepředstavuje riziko pro práva a svobody subjektů, zpracování je příležitostné a nezahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

1.9 V případě zjištění úniku dat zajišťujeme ohlašovací povinnost dozorovému orgánu, v případě porušení zabezpečení osobních údajů ohlašujeme tyto případy dozorovému orgánu a subjektům údajů.

1.10 Spolupracujeme s dozorovým úřadem a tomuto úřadu také na jeho žádost tyto osobní údaje zpřístupníme.

V Ústí nad Labem dne 23. 05. 2018